Waarom mediation?

Snelheid

Een goede mediation levert alleen winnaars op, het bespaart ergernis en ambtelijke inzet en is daarmee pure winst.

In eigen hand

Een rechterlijke procedure zal altijd nadelig uitpakken voor één van de procespartijen. Bovendien kan de rechter inhoudelijk een besluit nemen, zodat het bestuursorgaan buiten spel staat. Dat zou het bestuursorgaan moeten willen voorkomen door samen met de andere partij(en) tot een oplossing te komen.

De praktijk

Besluiten van de overheid kunnen soms een grote impact hebben op een persoon of een groep personen. De Algemene wet bestuursrecht vormt voor een groot deel de basis van overheidsbesluiten. Tegen bepaalde besluiten staat bezwaar, beroep en hoger beroep open.

Het is voor de overheid niet altijd mogelijk of wenselijk om alle belangen, laat staan alle emoties, in de besluitvorming te betrekken. Daarom kan het voorkomen dat een besluit bij nadere beschouwing niet de schoonheidsprijs verdient. Vaak kan tegen een besluit bezwaar worden gemaakt. Het bestuursorgaan aan het bestuursorgaan om dat – binnen de ruime regels van de Algemene wet bestuursrecht – te regelen. Het komt voor dat ambtenaren niet alleen in de primaire besluitvormingsfase, maar ook in bezwaar een dominante rol vervullen. Het is dan soms erg lastig om aan de bezwaren van de burger tegemoet te komen. De aanhoudende burger wordt dan verleid om in beroep te gaan.

Een beroepsprocedure leidt niet alleen tot ergernis voor de burger, maar leidt tot aanzienlijke maatschappelijke kosten, zoals die van de inzet van ambtenaren en de al drukbezette rechterlijke macht, maar ook de gefinancierde rechtsbijstand. Juist ook vanwege deze maatschappelijke kosten beveelt de Stichting aan om mediation in te zetten.

Onafhankelijke mediators

De Stichting juicht het toepassen van mediationvaardigheden in de primaire besluitvorming van harte toe. Steeds meer bestuursorganen stellen eigen mediators aan of contracteren mediators – middels pools van mediators. De Stichting vindt dit een goede ontwikkeling, mits het bestuursorgaan de andere partij een keuze biedt. Een keuze tussen haar eigen mediator/gecontracteerde mediator (uit een pool) en een of meer mediators, die niet in dienst zijn van de overheid. Daarmee wordt de keuzevrijheid bij de niet-overheidspartij gelegd en de schijn van belangenverstrengeling voorkomen.

De Stichting stelt in dit kader graag een of meer van haar registermediators aan partijen voor. Voor die intermediaire rol rekent de Stichting geen kosten.

Reden om in beginsel elk overheidsbesluit waartegen bezwaar is ingediend tegen het licht te houden en expliciet te onderzoeken of pre-mediation en mediation mogelijk en wenselijk is. Die toets vergt specifieke vaardigheden.
De Stichting Mediation en Overheid biedt graag de helpende hand!