De stichting

Doelstelling

De Stichting Mediation en Overheid heeft tot doel het bevorderen van het toepassen van mediation bij het oplossen van geschillen tussen burger en overheid, tussen overheden onderling en tussen burgers. Dit laatste omdat bij de conflictoplossing dikwijls een beroep wordt gedaan op (financiële) inspanningen van de overheid (gefinancierde rechtsbijstand en beroep op de rechter). De Stichting tracht haar doel te bereiken door het adviseren over mediation, het verzorgen van evenementen zoals conferenties, masterclasses en workshops.

Organisatie

Naast het Bestuur kent de Stichting een Raad van Advies en een Comité van Aanbeveling. De stichting kent een Bureau onder leiding van een directeur, maar heeft geen mediators in dienst. Zij bemiddelt tussen de potentiele opdrachtgevers en met mediators, die een commitmentovereenkomst met de Stichting hebben.

Activiteiten

De Stichting ontplooit activiteiten op de volgende sporen:

Mediators

De Stichting bemiddelt alleen gekwalificeerde mediators, die staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland. Deze mediators vallen onder het tuchtrecht van de Mediatorsfederatie Nederland. Daarnaast hebben alle mediators een aansprakelijkheidsverzekering.

Raad van Advies

De Stichting heeft een Raad van Advies (klik voor overzicht). Deze raad bestaat uit NfM-registermediators. De raad komt een aantal malen per jaar bijeen om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen en het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. Alleen NfM-registermediators kunnen lid worden van de Raad van Advies.
Het lidmaatschap kost € 80 per jaar en geldt de Regeling lidmaatschap Raad van Advies. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Comité van Aanbeveling

De Stichting is trots op haar Comité van Aanbeveling. De leden van het Comité van Aanbeveling onderschrijven met hun deelname aan het Comité de doelstelling en werkwijze van de Stichting.

Vacatures

NfM-registermediators die in aanmerking wensen te komen voor bemiddeling voor mediation kunnen bij voorkeur per e-mail nadere informatie krijgen bij het bureau van de Stichting: bureau@stichtingmediationenoverheid.nl

Adresgegevens

Stichting Mediation en Overheid
Bezoekadres:
Wassenaarweg 40
6843 NW Arnhem

Postadres:
Postbus 30339
6803 AH Arnhem

Telefoon:
026 - 7009 760

E-mail:
info@mediationoverheid.nl